2)

Et advokatskifte kan ofte skyldes misnøye med den første advokaten. Kollegiale hensyn tilsier at underretning gis, slik at den tidligere advokat ikke er i villfarelse om klientforholdet er opphørt eller ikke. Hensynet til klienten skal også her komme først, og det er i annet punktum tatt forbehold for situasjoner der underretning må skje etter at hastetiltak er truffet.

Med bakgrunn i en henvendelse fra Kriminalomsorgen, Ullersmo fengsel avga Etikkutvalget en uttalelse 16.januar 2003 der det ble understreket at den rekrutteringsvirksomheten som var beskrevet var i strid med Regler for god advokatskikk og fengselets egne regler for besøk til innsatte. Utvalget viste til pkt. 5.8 og pkt. 3.1.1 i Regler for god advokatskikk og til pkt. 1.2 og 1.3 (nåværende punkt 3.1 og 3.2)  i Retningslinjer for forsvarere.