Tvist mellom advokater

Tvist mellom advokater1)
Hvis en advokat finner at en kollega har handlet i strid med regler for god advokatskikk, skal han gjøre kollegaen oppmerksom2) på dette. Kritikk av kollegers arbeid må være saklig og korrekt3). Tvister mellom advokater4) av yrkesmessig5) karakter bør søkes løst i minnelighet6). Rettssak om forhold som nevnt ovenfor mot utenlandsk kollega bør ikke innledes før de respektive advokatorganisasjonene er blitt orientert og har hatt mulighet for å bidra til en løsning av tvisten7).