1)

Pkt. 5.4 ble innført i Regler for god advokatskikk ved revisjonen i 1991. Bestemmelsen ble noe endret og utvidet ved revisjonen i 2001, jfr. nedenfor. Den tilsvarende bestemmelse i CCBEs regler (pkt 5.9) omhandler tvist mellom advokater i forskjellige medlemsland, men er ellers ganske lik.

Bestemmelsen dekker flere uensartede forhold. Hvert punktum inneholder en egen regel. Det som er felles, er at de alle gjelder konflikter mellom advokater.