2)

Bestemmelsen i første punktum kom inn i Regler for god advokatskikk ved revisjonen i 1991. Det følger av bestemmelsen at en kollega skal varsles om opptreden i strid med god advokatskikk før saken bringes inn for disiplinærmyndighetene.

Formålet med regelen er dels å gi den advokat det gjelder, mulighet til å reagere eller rette opp feil i situasjoner hvor dette lar seg gjøre og dels å skape grunnlag for løsninger i minnelighet, slik at klagebehandling unngås.

Plikten til å varsle en kollega om opptreden i strid med god advokatskikk følger også av kravet til hensynsfull opptreden i pkt. 5.1. Med utgangspunkt i denne bestemmelsen har disiplinærmyndighetene også uttalt at det vil være i strid med god advokatskikk å unnlate å varsle en kollega om krav om personlig ansvar før dette fremsettes, jfr. kommentaren til pkt. 5.1 note 3.