3)

Bestemmelsen var også inntatt i de etiske regler slik disse lød før revisjonen i 1991 (daværende § 19). Ved revisjonen i 1991 ble ordet «nøktern» erstattet av «korrekt» uten at dette kan sies å representere noen realitetsendring. Ordlyden er nå i samsvar med den tilsvarende formulering i Regler for god advokatskikk pkt. 1.3.

Bestemmelsen har sammenheng med og er et utslag av kravet til hensynsfull opptreden i pkt. 5.1. Overtredelse av pkt. 5.4 annet punktum vil derfor også normalt innebære en overtredelse av pkt. 5.1, og i disiplinærorganenes avgjørelser vises det ofte til begge bestemmelser.

Når det gjelder grensene for advokatens ytringsfrihet i forhold til kolleger, vises det til kommentaren til pkt. 5.1 note 4) og 5) hvor dette er nærmere omhandlet. Som det fremgår, vil det ved vurderingen av om kritikken er saklig og korrekt, være et viktig moment om den uttrykksform som er benyttet, har vært nødvendig for å ivareta klientens interesser eller å belyse faktiske eller rettslige spørsmål i saken, jfr. U bind IV (Oslo krets 1987) s. 409, U bind IV (Oslo krets 1987) s. 487, U bind V (Oppland krets mfl. 1989) s. 240 og ADA-2000-D24 (Disiplinærnemnden). Som det er redegjort for, er det også et moment av betydning hvordan uttalelsen har fremkommet og hvem som er blitt gjort kjent med den, jfr. nærmere om praksis under kommentaren til pkt. 5.1.