ADA-2001-2 (Aust-Agder krets mfl.)

En advokat hadde på vegne av sin klient saksøkt både motparten og motpartens advokat vedrørende krav på utbetaling av klientmidler. Det var ikke i strid med første punktum i pkt. 5.4 at advokaten ikke hadde varslet sin kollega på forhånd da det ved stevningen ikke på noe punkt var hevdet at saksøkte hadde brutt Regler for god advokatskikk. Ut fra det foreliggende saksforhold ble det heller ikke konstatert at det forelå brudd på regelen i tredje punktum i pkt. 5.4. Advokaten hadde heller ikke opptrådt i strid med pkt. 5.5 da disiplinærutvalget ikke kunne se at advokaten gjennom sitt søksmål hadde tatt sikte på å legge noe ekstra press på sin kollega for at denne skulle frigi klientmidlene mot egen klients interesser og anvisninger. Ut fra de opplysninger som forelå i saken, hadde advokaten etter utvalgets oppfatning et selvstendig grunnlag å anføre i søksmålet mot motpartens advokat.