ADA-2015-D53 (Disiplinærnemden)

En advokat hadde som prinsipal via sin fullmektig gitt uttrykk for en grunnleggende gal lovforståelse på et rettsområde hvor han opptrådte som spesialist. Overtredelsen gjaldt pasientskadelovens § 11, 3. ledd om salærberegning. Både disiplinærutvalget og Disiplinærnemnden kom til at advokatens overtredelse av pasientskadeloven også var egnet til å skade standen og yrkets anseelse. Regler for god advokatskikk punkt 1.3 og 3.3.1 ble ved siden av punkt 5.7 ansett overtrådt. Advokaten ble tildelt advarsel.