U bind VI (Oslo krets 1993) s. 667

Uttalelse fra advokat som representerte arbeidsgiver, til pressen om forhandlingene vedrørende en tidligere leders krav på bl.a. etterlønn ble ikke funnet i strid med god advokatskikk. Motpartens advokat opptrådte i strid med pkt. 5.1 og 5.4 ved å oversende til pressen sitt brev der det bl.a. var uttalt at advokaten ved ovennevnte avisintervju hadde uttalt seg mot bedre vitende. Ut fra de foreliggende opplysninger anså utvalget det som åpenbart at advokaten ikke hadde dekning for sin anførsel om at uttalelsen var gitt mot bedre vitende.