U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 238

Pkt. 5.4 tredje punktum var ikke overtrådt da klagesaken i utgangspunktet gjaldt et selskaps klage mot to advokater, slik at det formelt ikke forelå en tvist mellom advokater. Nemnda uttalte at det reelt sett var meget som tydet på at det var advokatene tilknyttet selskapet, som stod bak tvisten og ikke selskapet selv, slik at det hadde vært i samsvar med reglenes formål at tvisten hadde blitt søkt løst i minnelighet. Nemnda beklaget at dette ikke var gjort. (Også referert under Regler for god advokatskikk pkt. 3.2.4.)