U bind VII (Oslo krets 1994) s. 212

I forbindelse med behandlingen av en gjenopptakelsesbegjæring i en straffesak uttalte domfeltes advokat følgende i et avisintervju: «Enten er statsadvokaten en særlig dårlig jurist, eller så rir han et rent prestisjeløp, ene og alene opptatt av å forsvare påtalemyndighetens ære». Gjenopptakelsen av straffesaken var omfattet av stor medieinteresse, og utvalget fant det forenelig med god advokatskikk at advokaten avga en uttalelse til pressen om sitt syn på gjenopptakelsessaken. Advokaten hadde derimot opptrådt i strid med de etiske reglers pkt. 5.1 og 5.4 når det gjaldt den form uttalelsen hadde fått. Uttalt at den negative personkarakteristikken om en kollega også var egnet til å skade standens og yrkets anseelse. Den innklagede advokat hadde beklaget den personlige form uttalelsen hadde fått, men fastholdt sin rett til å uttale sitt syn på påtalemyndighetens motiver. Disiplinærutvalget var ikke enig og uttalte som sin prinsipielle oppfatning at en advokat bør avholde seg fra uttalelser om en kollegas motiver for sine standpunkter.