Utilbørlig påvirkning

Utilbørlig påvirkning1)
En advokat må ikke reise spørsmål2) om ansvar3) for en kollega, for derved å søke å influere4) på hans forsvarlige ivaretakelse5) av en klients tarv.