2)

Formålet med forbudet i pkt. 5.5 er ikke å frita advokatene for det normale ansvar for råd og handlinger på vegne av klientene, herunder også ansvaret overfor motparten. Poenget er at en advokat ikke skal søke å påvirke en annen kollegas rådgivning ved å true med eller vise til det personlige ansvar som advokaten har. Regelen har sammenheng med prinsippet om advokatens uavhengighet i Regler for god advokatskikk pkt. 2.1. Advokaten skal gi råd til sin klient ubundet av utenforliggende hensyn og pkt. 5.5 bidrar til å sikre at advokaten har denne uavhengighet.