3)

Spørsmål om ansvar for en kollega vil regelmessig dreie seg om erstatningsansvar. Men bestemmelsen er selvfølgelig også anvendelig hvis det dreier seg om straffansvar, f.eks. trussel om politianmeldelse. Særlig praktisk er varsel om at rettergangsbot vil bli begjært ilagt, se ADA-1997-D99 (Disiplinærnemnden). Ordlyden i pkt. 5.5 («ansvar for en kollega») er lite dekkende i forbindelse med reaksjoner besluttet av disiplinærorganene i klagesaker, jfr. domstolloven § 227 tredje ledd. Prinsippet i pkt. 5.5 bør imidlertid også komme til anvendelse når det gjelder klage til disiplinærorganene da det er de samme hensyn som gjør seg gjeldende, jfr. U bind VII (Disiplinærnemnda 1994) s. 150.