5)

Det er imidlertid bare i de tilfelle hvor man forsøker å påvirke kollegaens «forsvarlige ivaretakelse» av klientens interesser at pkt. 5.5 kan påberopes. Er den opptreden som det protesteres mot, så vidt ubegrunnet at den ikke kan anses som forsvarlig ivaretakelse av klientens interesser, foreligger ingen overtredelse av pkt. 5.5. Her kan det oppstå vanskelige avgrensningsspørsmål, hvor det må foretas en avveining av både egen klients og motpartens klients interesser. Et moment vil det være om advokaten har andre alternativer for å få stanset en uønsket handling enn å true med ansvar for advokaten, jfr. U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 252. Et illustrerende eksempel på de vanskelige grensespørsmål man her kan stå overfor, er avgjørelsen i U bind VII (Disiplinærnemnda 1996) s. 471.