ADA-1997-25 (Oppland krets mfl.)

Det var ikke i strid med god advokatskikk å bistå i forbindelse med søksmål mot advokat med krav om erstatning fordi advokatens parter ikke kunne dekke idømte saksomkostninger. Uttalt at de etiske regler ikke inneholder noen bestemmelser som direkte omtaler den foreliggende situasjonen. Pkt. 5.5, som gjelder spørsmålet om ansvar i forbindelse med en pågående sak, og de hensyn som der søkes ivaretatt, er av en annen karakter enn det som var aktuelt i det foreliggende tilfelle. Spørsmålet om man bør ha en regel som avskjærer erstatningskrav mot advokater i den situasjon hvor en advokat reiser søksmål på vegne av en økonomisk svak klient, er en rettspolitisk problemstilling som det ligger utenfor disiplinærmyndighetenes kompetanse å ta stilling til.