ADA-1997-D99 (Disiplinærnemnden)

Ikke enhver påpekning av at krav om rettergangsbot vil bli fremmet, vil være i strid med pkt. 5.5, men her var varsel om at begjæring om rettergangsbot ville bli fremsatt, gjort i den hensikt å påvirke beslutning om anke og derfor i strid med god advokatskikk.