U bind II (Oslo krets 1977) s. 228

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å ha truet kollega med å nedlegge påstand om bot for unødig trette, samt ved å uttale at kollegaen nektet å bøye seg for rettskraftig avgjørelse. Uttalt at en advokat bør utvise atskillig forsiktighet med å true en annen advokat, som ivaretar sin klients interesser, med bot for unødig trette. Slik trussel kan dessuten være egnet til å påvirke den truede advokats ivaretakelse av sin klients interesse. Det var videre i strid med god advokatskikk å tillegge motpartens prosessfullmektig erkjennelser og utsagn som han måtte forstå ikke var riktige.