U bind II (Oslo krets 1979) s. 454

Uttalt at forbudet i de etiske regler mot å reise spørsmål om ansvar overfor en kollega, ikke kommer til anvendelse overfor en kollega som er saksøkt som part.