U bind III (Oslo krets 1981) s. 112

Den innklagede advokat hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å bebude erstatningssøksmål mot motpartens advokat dersom denne anmeldte den innklagede advokats klient til påtalemyndigheten.