U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 252

Advokaten hadde opptrådt i strid med pkt. 5.5 ved at han lot forkynne prosessvarsel for kollega med varsel om at det kunne bli aktuelt å gjøre ham personlig ansvarlig for saksomkostninger i rettssaken. Advokaten hadde begrunnet prosessvarselet med at det var nødvendig for å få stoppet «den uforsvarlige vidløftiggjøring av saken» som kollegaen selv sto for. Advokaten ble ikke hørt med at han med prosessvarselet ikke hadde søkt å påvirke den annen advokats forsvarlige ivaretakelse av klientens tarv. Uttalt at bevisførselen under saksforberedelsen i en rettssak har som formål å støtte opp om det krav advokaten har fremmet på vegne av sin klient og at vedkommende advokat selv må vurdere hvilke bevis som skal føres og på hvilken måte det skal skje. Påpekt at advokaten kunne ha benyttet vanlige prosessuelle virkemidler for å begrense den angivelige vidløftiggjøringen. (Også referert under Regler for god advokatskikk pkt. 5.4.)