U bind VII (Disiplinærnemnda 1996) s. 471

Nemndas flertall kom under tvil til at advokaten ikke hadde opptrådt i strid med pkt. 5.5 ved å foreholde en kollega mulig økonomisk ansvar ved å fastholde at et bevisopptak skulle gjennomføres. Flertallet la vekt på det tilspissede forhold som var oppstått mellom advokatene og at advokaten hadde påpekt at gjennomføringen av bevisopptaket ville medføre kostnader og et betydelig arbeid «som synes for meg helt fånyttes og meningsløst». Uttalt at skulle advokatens oppfatning være riktig, måtte det være adgang til å påpeke at kollegaen ville kunne bli økonomisk ansvarlig for medvirkning til gjennomføring av et slikt rettergangsskritt. Mindretallet påpekte at hensikten med å reise spørsmål om økonomisk ansvar var å søke å påvirke kollegaen til å frafalle bevisopptaket og at det i saken ikke kunne anses å være godtgjort at begjæringen om bevisopptaket var så uforstandig at det ikke kunne anses som forsvarlig ivaretakelse av klientens interesser.