1)

Bestemmelsen er en videreføring av § 15 i reglene som gjaldt før revisjonen av 1991. CCBE Code of Conduct har ingen tilsvarende bestemmelse.

I Etikkutvalget, Innstilling (s. 31) påpekes det at tilbakeholdsrett i saksdokumenter kan være et effektivt virkemiddel for å få dekket advokatens tilgodehavende og at regelen synes ubetenkelig all den stund det er gjort unntak for de tilfelle hvor utøvelse av tilbakeholdsretten kan medføre rettstap for klienten. 

Bestemmelsen bygger på en forutsetning om at dokumenter en advokat har fått i sin besittelse fra en klient eller andre på vegne av klienten i forbindelse med et oppdrag, som hovedregel er klientens eiendom. Dersom klienten ber om det, har han følgelig rett til å få slike dokumenter tilbakelevert vederlagsfritt, så lenge advokatens krav på salær og eventuelle utlegg er dekket, jfr. ADA-2016-D219 (Disiplinærnemnden).