2)

Første punktum slår fast at advokaten har rett til å holde tilbake saksdokumenter inntil han får dekket sitt krav på salær og utlegg i saken. Det fremgår klart av ordlyden at de dokumenter advokaten kan nekte å utlevere, må gjelde den sak som utlegget og salæret relaterer seg til, jfr. formuleringen «utlegg og salær i vedkommende sak». Dette er også slått fast i praksis, jfr. avgjørelsen i ADA-1999-D106 (Disiplinærnemnden).

Tilbakeholdsretten forutsetter gjensidighet. Den kan bare gjøres gjeldende overfor klienten i forbindelse med krav på salær og utlegg som advokaten har mot klienten, jfr. avgjørelsen i ADA-1998-D76 (Disiplinærnemnden).I utgangspunktet er det nok at advokaten pretenderer å ha et udekket krav mot klienten. Forutsetningen må imidlertid være at pretensjonen er forsvarlig og ikke bygger på et kvalifisert brudd på Regler for god advokatskikk, jfr. avgjørelsen i ADA-2013-D182(Disiplinærnemnden).