5)

I slike tilfeller hvor kravet er bestridt, er Disiplinærnemndens formann eller den han oppnevner, i pkt. 3.1.7 tredje punktum gitt myndighet til å bestemme hvor meget av kravet som skal dekkes og hvor meget som kan deponeres eller sikres på annen måte inntil spørsmålet er endelig avgjort.