ADA-2004-83 (Oslo krets)

God advokatskikk. Utlevering av saksdokumenter, e-post. Rettslig klageinteresse. Klagefrist. At e-poster ikke uttrykkelig er behandlet i de advokatetiske regler er ikke til hinder for at disse også er saksdokumenter og kan kreves utlevert, det er således advokatens plikt å forsikre at disse er tilgjengelige. Klagefristene regulerer klageadgangen og er uten betydning for dokumentutlevering. Selv om et selskap er uten tilknytning til saken vil dette kunne ha rettslig klageinteresse når det, slik som her, erverver alle krav fra selskap A som har rettslig klageinteresse. Man har ikke krav på å få utlevert timelister, men det er blitt vanlig å fremlegge timelistene i forbindelse med redegjørelse over hvordan salæret er beregnet, jfr. Regler for god advokatskikk pkt. 3.3.1. For øvrig forelå ikke brudd på god advokatskikk.