U bind VI (Oslo krets 1992) s. 227

Etter å ha trukket seg fra oppdraget som prosessfullmektig, holdt advokaten tilbake saksdokumenter da klienten ikke hadde betalt hans salær. Tilbakeholdelsen var ikke i strid med god advokatskikk da det ikke kunne ses å foreligge fare for rettstap. Det forelå ikke opplysninger om at hovedforhandling var berammet eller at tilbakeholdelsen hadde noen konsekvenser for forberedelser til rettsmøte. Det var heller ingen opplysninger om at en ny advokat hadde overtatt og hadde problemer med å sette seg inn i saken.