1)

Denne bestemmelsen ble inntatt i Regler for god advokatskikk ved revisjonen i 2001. I likhet med bestemmelsen i pkt. 3.1.1 annet ledd var foranledningen en anbefaling fra CCBE om at en bestemmelse med dette innhold skulle inntas i medlemslandenes etiske regler som et ledd i bekjempelsen av hvitvasking av penger. Siden dette har man fått regler i hvitvaskingsloven (lov av 1. juni 2018 nr. 23) som supplerer de etiske regler og langt på vei gjør disse overflødige. Det vises særlig til hvitvaskingsloven §§ 4 annet ledd, 26 og 28.