3)

Det må foreligge en mistanke om at det dreier seg om hvitvasking av penger før advokaten kan frasi seg oppdraget. Sikker viten kreves altså ikke. Men mistanken kan ikke være grunnløs. I den mønsterbestemmelse som CCBE utarbeidet og som ligger til grunn for den norske bestemmelsen, var det et krav at mistanken skulle være alvorlig («...seriously suspect that ...»), jfr. Etikkutvalget, Innstilling, s. 31. Dette må også være veiledende for tolkningen av den norske regelen. I Rt. 2011 s. 1avsnitt 34 har Høyesterett vist til at en advokat som er klar over at han ved å utføre sitt oppdrag bidrar til å sikre det som sikkert eller overveiende sannsynlig er utbytte av en straffbar handling, vanskelig kan sies å opptre i samsvar med den alminnelige plikten til å fremme rett og hindre urett. I den forbindelse ble det også vist til Regler for god advokatskikk punkt 3.1.8.