Fullføre eller avslutte oppdrag

1)En advokat som har påtatt seg et oppdrag, plikter å fullføre2) det hvis klienten ønsker dette3), med mindre det viser seg4):

  • at advokaten har fått feilaktig eller ufullstendige opplysninger5)
  • at klienten ikke vil følge advokatens råd i saken6)
  • at klienten ikke på anmodning betaler forskudd eller stiller sikkerhet for salær og omkostninger7)
  • at klienten ikke på anmodning betaler à konto regning for utført arbeid og/eller påløpte omkostninger8)
  • at klienten foranlediger eller medvirker til offentliggjørelse i strid med advokatens anmodning om å avstå fra slik offentliggjørelse9), eller
  • at det inntreffer slike omstendigheter at det ikke rimeligvis10) kan forlanges at advokaten fortsetter oppdraget.

Før advokaten frasier seg et oppdrag, plikter han å utføre det som ikke kan utstå uten at klienten utsettes for rettstap11).