1)

Ved revisjonen i 1991 ble bestemmelsene i de tidligere reglers § 11 videreført med noen mindre justeringer. En ytterligere endring ble foretatt ved revisjonen i 2001 ved at det ble presisert at advokaten også skulle ha rett til å trekke seg ved manglende á konto-betaling for utført arbeid.

CCBE-reglene har ingen tilsvarende bestemmelse som pkt. 3.1.6, bortsett fra at pkt. 3.1.6 annet ledd har en korresponderende bestemmelse i CCBE-reglenes pkt. 3.1.4. Ved revisjonen i 2001 ble det vurdert om det burde foretas ytterligere endringer i bestemmelsen. Dette så man ingen grunn til da de eksisterende reglene ble ansett for å inneholde en hensiktsmessig regulering av situasjoner som i praksis kan være vanskelige, jfr. Etikkutvalget, Innstilling s. 31.