10)

Den sjette unntaksbestemmelsen er en såkalt sekkebestemmelse, som gir advokaten adgang til å frasi seg oppdraget i andre tilfeller enn dem som er omhandlet i de øvrige bestemmelser hvis det inntreffer slike omstendigheter at det ikke med rimelighet kan forlanges at advokaten fortsetter oppdraget. Bestemmelsen kan dekke flere forhold. Som oftest vil det dreie seg om omstendigheter som gjelder tillitsforholdet mellom advokaten og klienten. I disiplinærorganenes praksis er det mange eksempler på at advokaten har vært ansett berettiget til å trekke seg fra saken fordi han på grunn av inntrufne omstendigheter hadde grunn til å tro at han ikke lenger hadde klientens tillit. Slike omstendigheter kan være uttalelser fra klientens side, som f.eks. innebærer kritikk av advokatens håndtering av saken, eller forskjellig syn på saken som medfører et motsetningsforhold mellom advokaten og klienten, jfr. til illustrasjon avgjørelsene i U bind V (Disiplinærnemnda 1989) s. 108, U bind VII (Disiplinærnemnda 1994) s. 174 og ADA-2006-D41 (Disiplinærnemnden). Sykdom i nær familie kan også gi grunnlag for å frasi seg oppdrag. Dersom advokaten kan videreføre noen, men ikke alle oppdrag, må advokaten kunne velge å frasi seg oppdrag som ikke er kommet ordentlig i gang ettersom de gjerne vil være enklere å overføre, jfr. ADA-2015-19A (Østfold og Follo, Romerike og Hedmark kretser). Det at klienten kontakter en annen advokat om saken vil imidlertid ikke uten videre gi den første advokaten adgang til å avslutte oppdraget, jfr. ADA-2012-D54(Disiplinærnemnden).

Retningslinjer for forsvarere er det i pkt. 9.2 fastsatt at dersom klienten erkjenner skyld bare overfor forsvareren, kan denne frasi seg oppdraget hvis det kan skje uten å skade klientens interesser. I hvilken grad og under hvilke omstendigheter en forsvarer har anledning til og eventuelt bør trekke seg fra oppdraget når klienten tilstår overfor forsvareren, men samtidig ønsker at advokaten skal fortsette som forsvarer uten at tilståelsen gjøres kjent, er et omdiskutert spørsmål som det ikke kan gis noe enkelt svar på. Se nærmere om denne problemstillingen Langbach s. 37, Bernhardt s. 259, Wilhelmsen og Woxholth s. 72 og Hall s. 163.

Også andre omstendigheter kan inntreffe som ikke gjelder tillitsforhold eller samarbeidsforhold overfor klienten, men som likevel må gi advokaten rett til å frasi seg oppdraget. Det kan f.eks. være sykdom hos advokaten, som medfører at han ikke kan ivareta klientens interesser på en tilfredsstillende måte. I pkt. 9.1 i Retningslinjer for forsvarere er det uttalt at forsvareren har anledning til å fratre hvis det «oppstår en situasjon som gjør at forsvareren ikke finner å kunne ivareta oppdraget på en forsvarlig måte». I slike tilfeller vil advokaten som regel ha en plikt til å fratre. Det samme gjelder hvis det oppstår en situasjon som medfører at advokaten ikke lenger har den frie og uavhengige stilling som han forutsettes å ha i henhold til Regler for god advokatskikk pkt. 2.1. Bistår advokaten flere klienter i samme sak, følger det av Regler for god advokatskikk pkt. 3.2.2 at advokaten må trekke seg hvis det oppstår motstridende interesser mellom klientene. En særbestemmelse om plikt for advokaten til å frasi seg oppdraget ved mistanke om hvitvasking av penger er inntatt i pkt. 3.1.8.

Siden det er en beslutning som bringer klientforholdet til opphør og det bare er i unntakstilfelle at advokaten kan frasi seg oppdraget, bør advokaten gi klienten en skriftlig og dekkende begrunnelse for sin beslutning. Kommer partene muntlig overens om at advokaten trekke seg fra oppdraget, bør enigheten bekreftes skriftlig.