11)

Uansett om det foreligger forhold hvor advokaten har rett til å frasi seg oppdraget, har advokaten plikt til å gjøre det som er nødvendig for å hindre at klienten lider rettstap. Advokaten må sørge for at frister ikke oversittes som følge av at han trekker seg fra saken. Dette kan han gjøre ved selv å utføre det som er nødvendig for å avbryte fristen eller forsikre seg om at dette ivaretas av andre, jfr. avgjørelsen i U bind VII (Oslo krets 1995) s. 298. Det vil heller ikke være forenlig med pkt. 3.1.6 annet ledd å trekke seg fra oppdraget kort tid forut for hovedforhandlingen, jfr. til illustrasjon avgjørelsen i ADA-1997-D45 (Disiplinærnemnden). Unntak fra dette kan bare skje hvis det har oppstått et svært alvorlig motsetningsforhold mellom advokaten og klienten (jfr. U bind VII (Disiplinærnemnda 1994) s. 174) eller advokaten forsikrer seg om at hovedforhandlingen blir utsatt (jfr. U bind IV (Oslo krets 1987) s. 488) eller at klienten får tilfredsstillende bistand fra annen advokat jfr. ADA-2000-116 (Oslo krets). Har klienten avsluttet oppdraget, gjelder ikke pkt. 3.1.6 direkte. Advokaten må imidlertid etter omstendighetene gi informasjon til klienten ved avslutningen av klientforholdet om spørsmål av avgjørende betydning, slik som foreldelsesfrister og lignende, og han må stille sakens dokumenter til disposisjon, jf. Rt. 2014 s. 422 avsnitt 36.