2)

Det er fastsatt i Regler for god advokatskikk pkt. 1.2 femte ledd at advokaten selv avgjør om han vil påta seg et oppdrag. Påtar han seg oppdraget, plikter han imidlertid å fullføre dette i samsvar med den avtale han måtte ha inngått med klienten. Dette er uttrykkelig fastslått i pkt. 3.1.6 første ledd. Det er bare i spesielle unntakstilfelle at advokaten har anledning til å trekke seg fra oppdrag, jfr. nedenfor. Retningslinjer for forsvarere har i pkt. 9.1 en tilsvarende regel om forsvarerens plikt til å fullføre oppdraget.