4)

De situasjoner hvor advokaten har rett til å trekke seg fra oppdraget, er nærmere regulert i pkt. 3.1.6 første ledd. Situasjonene er gruppert i seks alternative grupper av tilfeller, hvorav fem er spesifikt utformede typetilfeller og det sjette alternativ er en generell bestemmelse som fanger opp situasjoner som ikke kommer inn under de øvrige alternativene. Det er i disiplinærorganenes praksis presisert at det dreier seg om unntakstilfeller og at bestemmelsene må undergis en streng fortolkning. Dessuten bør en advokat som avslutter et oppdrag gjøre dette skriftlig overfor klienten slik at det er notoritet knyttet til tidspunktet og grunnlaget for avslutningen av oppdraget.