7)

Den tredje unntaksbestemmelsen gir advokaten rett til å trekke seg fra oppdraget hvis klienten ikke på anmodning betaler forskudd eller stiller sikkerhet for salær og omkostninger. Det må være en forutsetning for å kunne trekke seg at kravet om forskudd er i samsvar med Regler for god advokatskikk pkt. 3.3.4, jfr. avgjørelsen i ADA-2000-116 (Oslo krets). Hvis klienten nekter å betale forskuddet fordi han mener at kravet er i strid med pkt. 3.3.4, kan advokaten ikke uten videre trekke seg fra oppdraget. Han må da, hvis forskuddskravet fastholdes, kreve at klienten stiller sikkerhet for beløpet inntil spørsmålet er avgjort av disiplinærmyndighetene. Hvis klienten nekter å stille slik sikkerhet og det ikke er åpenbart at forskuddskravet er urimelig, må advokaten ha anledning til å frasi seg oppdraget, jfr. avgjørelsen i U bind VI (Disiplinærnemnda 1993) s. 415.