ADA-1999-D43 (Disiplinærnemnden)

Disiplinærnemnden var enig med disiplinærutvalget i at det er i strid med god advokatskikk å frasi seg oppdraget fordi klienten anmoder om reduksjon av salæret. Disiplinærutvalget uttalte at skulle det forhold at en klient tar opp spørsmålet om berettigelsen av en faktura, være tilstrekkelig til at en advokat frasa seg oppdraget, ville dette kunne misbrukes ved at klienten i realiteten vil bli avskåret fra å ta opp spørsmål om en fakturas berettigelse uten å bli «straffet» ved at advokaten frasier seg oppdraget.