ADA-2000-116 (Oslo krets)

Advokaten hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk ved å trekke seg fra saken. Advokaten hadde krevd betaling av et betydelig beløp som forskudd. Advokaten hadde i den forbindelse ikke opptrådt i samsvar med god advokatskikk (se referatet under Regler for god advokatskikk pkt. 3.3.4), og den manglende betaling av forskudd kunne da ikke påberopes som grunn til å trekke seg. Imidlertid hadde det etter utvalgets oppfatning inntruffet slike omstendigheter at det ikke rimeligvis kunne forlanges at advokaten skulle fortsette oppdraget. Advokaten hadde grunn til å betvile om klienten overhodet ville eller kunne dekke omkostningene til salær og utlegg. Det viktigste var likevel at diskusjoner om forhåndsbetaling og totalomkostninger etter hvert gjorde forholdet mellom advokaten og klienten anstrengt. Om det nødvendige tillitsforhold forelå, var tvilsomt, og advokaten kunne henvise klienten til en advokat fra et annet firma, som kunne overta oppdraget uten ekstra kostnader. På denne bakgrunn var det ikke urettmessig av advokaten å trekke seg, selv om det bare var en knapp måned frem til hovedforhandlingen. Det skal tilføyes at klienten ikke hadde hatt innvendinger mot den nye advokatens innsats eller dyktighet.