ADA-2003-D20 (Disiplinærnemnden)

Advokaten trakk seg fra oppdraget etter å ha blitt gjort kjent med de grove trusler som klageren hadde rettet mot motpartens prosessfullmektig. Selv om dette skjedde bare 12 dager før saken skulle til behandling i forliksrådet, opptrådte ikke advokaten i strid med god advokatskikk ved å trekke seg fra oppdraget. Det ble tillagt vekt at advokaten hadde sendt telefaks til klienten med klare anvisninger om hvordan klienten best selv skulle kunne ivareta sine interesser. Samtidig sendte advokaten et avsluttende prosesskrift til forliksrådet med supplerende informasjon og anførsler. Det var dessuten tilstrekkelig tid for klageren, som oppholdt seg i utlandet, til å sørge for å få oppnevnt ny fullmektig eller til selv å møte opp på forliksrådsmøtet.