ADA-2006-D39 (Disiplinærnemnden)

Advokaten trakk seg fra et oppdrag med følgende begrunnelse:

«Jeg har intet ønske om å føre en sak for Dem all den tid jeg er overbevist om at vi ikke vinner frem med. De er heller ikke tjent med å ha meg som Deres prosessfullmektig når jeg har den oppfatning jeg har til Deres sak. Jeg fratrer med dette som prosessfullmektig for Dem.»

Disiplinærnemndens flertall fant ut i fra en totalvurdering og med utgangspunkt i innklagedes nærmere beskrivelse av klientforholdet og sakens utvikling at det hadde inntruffet slike omstendigheter at det rimeligvis ikke kunne forlanges av ham å fortsette oppdraget.