U bind IV (Oslo krets 1987) s. 488

Hovedforhandling var påbegynt i en arbeidsrettssak. Det ble ført forliksforhandlinger, og klienten ønsket ikke å følge advokatens råd om å akseptere et fremsatt forlikstilbud. Det oppsto i den forbindelse et sterkt motsetningsforhold mellom advokaten og klienten. Advokaten meddelte retten at han av denne grunn hadde funnet å måtte trekke seg som prosessfullmektig, noe retten ikke hadde bemerkninger til. Retten gikk imidlertid ikke med på å utsette behandlingen og beramme ny hovedforhandling. På denne bakgrunn var det i strid med god advokatskikk å trekke seg som prosessfullmektig da det forelå fare for rettstap for klienten. Advokaten burde ha forsøkt å bringe på det rene spørsmålet om utsettelse av hovedforhandlingen før han tok sin beslutning om å trekke seg.