U bind V (Oslo krets 1988) s. 155

Advokaten hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk ved i mai 1987 å ha frasagt seg et oppdrag han påtok seg i mars 1986. Nødvendig medvirkning fra klienten skjedde ikke, og klienten var ikke enig i advokatens forslag om å søke å oppnå en minnelig ordning. Uttalt at en advokat må ha anledning til å trekke seg fra oppdraget hvis han kommer til at en sak ikke er prosedabel, og klienten likevel fastholder at saken skal bringes inn for retten.