U bind VI (Disiplinærnemnda 1993) s. 415

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å trekke seg fra oppdraget. Det forhold at klienten ved mottakelsen av en salærregning hadde forespurt andre advokater om rimeligheten, ga ikke grunnlag for å konstatere at det forelå omstendigheter som gjorde at oppdraget ikke rimeligvis kunne fortsette. Advokaten hadde krevd forskudd, som klienten fant urimelig og nektet å betale. Heller ikke dette ga advokaten rett til å frasi seg oppdraget. Advokaten hadde ikke tatt opp med klienten spørsmålet om sikkerhetsstillelse for beløpet inntil disiplinærmyndighetens avgjørelse av rimeligheten forelå. Hadde klienten nektet å stille slik sikkerhet for salærkravet, ville advokaten vært berettiget til å frasi seg oppdraget.