U bind VII (Oslo krets 1995) s. 298

Det var ikke i strid med god advokatskikk at advokaten frasa seg oppdraget dagen før utløpet av en kjæremålsfrist fordi klienten ikke ville følge hans råd. Advokatens oppdrag var å forsøke å hindre stadfestelse av en tvangsakkord. Klienten, som var utenlandsk, ønsket at advokaten skulle fremføre innsigelser mot stadfestelsen som etter advokatens oppfatning i det vesentlige manglet rettslig forankring. Uttalt at advokaten plikter før han frasier seg sitt oppdrag å utføre det som ikke kan utstå uten at klienten utsettes for rettstap. Dette hadde advokaten gjort ved at han hadde medvirket til at klienten fikk oversatt kjæremålserklæringen til norsk basert på de innsigelser klienten ville gjøre gjeldende, slik at kjæremålserklæringen kunne innsendes av klienten innen fristen.