1)

Denne bestemmelsen kom inn i Regler for god advokatskikk ved revisjonen i 1991 etter mønster av den tilsvarende bestemmelse i pkt. 3.1.3 i CCBE Code of Conduct. Ordlyden i første ledd ble noe endret ved revisjonen i 2001, jfr. nedenfor.

Bestemmelsen er et utslag av den grunnleggende regel i Regler for god advokatskikk pkt. 1.2 annet ledd om advokatens plikt til å ivareta sine klienters interesser etter beste evne og hovedregelen i pkt. 3.1.2 om at advokaten skal ivareta klientens interesser raskt, samvittighetsfullt og påpasselig. Advokaten vil ikke opptre i samsvar med disse generelle reglene hvis han ikke etterlever bestemmelsen i pkt. 3.1.4.