2)

Advokatens tidsbruk med å skaffe seg den nødvendige kunnskap innenfor det aktuelle rettsområde som oppdraget krever, kan ikke belastes klienten ved salærberegningen med mindre dette er avtalt eller det gjelder kunnskap på et så spesielt område at det ikke med rimelighet kan forventes at advokaten har slik kunnskap når han påtar seg oppdraget.