4)

 Bestemmelsen er en konsekvens av kravet til rask saksbehandling i Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.2. Som påpekt i kommentaren til denne bestemmelsen, vil det variere med omstendighetene hva som kreves med hensyn til hurtighet. Enkelte saker er av den art at de må følges opp umiddelbart. I noen tilfeller løper det frister som må overholdes. Men også i andre saker må klienten kunne forvente en rimelig rask saksbehandling fra advokatens side. Hvis advokaten ikke er i stand til dette, må han ta det opp med klienten før han påtar seg oppdraget, jfr. nærmere om dette under kommentaren til pkt. 3.1.2.

Det kan være andre årsaker enn arbeidspress som gjør at advokaten ikke vil være i stand til å behandle saken med rimelig hurtighet, f.eks. fravær fra kontoret pga. ferie eller andre årsaker. Regelen i annet ledd må gjelde tilsvarende i disse tilfellene hvis advokaten er kjent med de forhold som medfører at saken ikke vil kunne behandles med rimelig hurtighet, jfr. avgjørelsen i ADA-1997-26 (Møre og Romsdal krets mfl.). Den tilsvarende bestemmelsen i pkt. 3.1.3 i CCBE-reglene har her en noe mer treffende formulering enn den norske.

Kravet til rask saksbehandling i rettergang følger av Regler for god advokatskikk pkt. 4.3 og 4.4.