ADA-1999-7 (Møre og Romsdal krets mfl.)

Advokaten kjente ikke til at fristoversittelse i henhold til straffeprosessloven § 419 kunne ha preklusiv virkning. Advokatens manglende kunnskap om prosessreglene førte til at klienten ble avskåret fra å få prøvd sitt materielle krav. Advokaten hadde overtrådt reglene i Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.2 og 3.1.4. Når advokaten opptrådte på et område hvor han ikke hadde detaljkunnskap, hadde han oppfordring til å sette seg grundig inn i reglene eller samrå seg med en kvalifisert kollega.