Omkostninger

1)Hvis omkostningene i forbindelse med et oppdrag må antas2) å bli uforholdsmessig høye3) i forhold til klientens økonomiske stilling eller de interesser saksforholdet gjelder, skal advokaten i tide4) gjøre klienten oppmerksom på dette. Før en advokat engasjerer en annen advokat, sakkyndig eller andre i anledning av et oppdrag bør5) klientens samtykke innhentes.