1)

Bestemmelsen er en videreføring av § 10 i reglene som gjaldt før revisjonen av 1991. CCBE-reglene har intet direkte motstykke til bestemmelsen. Første punktum i bestemmelsen kan ses i sammenheng med pkt. 3.1.2 og 3.1.3. Etter pkt. 3.1.2 skal advokaten holde klienten underrettet om sakens gang. Dette innebærer at klienten også må få underretning om kostnadsutviklingen. Ofte skjer dette ved at det foretas løpende avregning overfor klienten etter hvert som arbeidet skrider frem. Den omstendighet at advokatens salær blir satt ned etter Regler for god advokatskikk pkt. 3.3.1, betyr ikke nødvendigvis at det foreligger et brudd på pkt. 3.1.5, jfr. ADA-2014-D15 (Disiplinærnemnden)