2)

I motsetning til pkt. 3.1.2 fastsetter pkt. 3.1.5 en plikt for advokaten til å orientere om omfanget av kostnadene før de påløper. Det er således ikke tilstrekkelig å holde klienten informert om kostnadsbildet ved å foreta løpende avregninger eller gi annen informasjon om påløpte kostnader, jfr. avgjørelsen i U bind VII (Disiplinærnemnda 1996) s. 460. Klienten skal ha oversikt over kostnadsutviklingen på forhånd og disse opplysningene skal han ha i tide, jfr. nedenfor. Som nevnt i kommentaren til pkt. 3.3.1 anbefales det at advokaten gir klienten et kostnadsoverslag eller en prisantydning ved oppdragets begynnelse. I de tilfellene som pkt. 3.1.5 første punktum omhandler, har advokaten en plikt til å gjøre dette, jfr. ordet «skal». Denne plikten til å forhåndsvarsle om kostnader vedvarer så lenge oppdraget består. Er kostnadsutviklingen i samsvar med kostnadsoverslaget som advokaten har gitt, er det ikke behov for ytterligere forhåndsvarsel. Ser derimot advokaten at kostnadsoverslaget sprekker, må klienten snarest og før ytterligere kostnader pådras varsles, jfr. U bind VII (Disiplinærnemnda 1996) s. 460 og ADA-1999-D9 (Disiplinærnemnden).